Forma treballadors a la mida de la teva empresa amb la col·laboració de l’INS Eugeni d’Ors

L’FP Dual està destinada a aquelles empreses que volen incorporar estudiants a la seva plantilla i prendre part en el procés formatiu dels alumnes mentre gaudeixen dels avantatges que això els aporta.

El seguiment de tot el procés és a càrrec dels tutors d’empresa i centre, prèviament designats, que han de garantir el compliment del conveni.

Existeixen diferents modalitats de contractació que donen cobertura legal a l’estada de l’alumne al centre de treball.

Vull acollir estudiants d’FP Dual a la meva empresa.

BENEFICIS DE L’FP DUAL PER A LES EMPRESES

Incorporar personal que està formant-se de manera reglada, que assumirà la cultura i els procediments de l’empresa.

Facilitar el relleu generacional i garantir la qualificació de les noves generacions.

Millorar la qualificació i les competències del treballador contractat.

Millor posicionament i increment de la competitivitat de l’empresa.

Bonificacions en les quotes empresarials a la Seguretat Social.

Participació en la responsabilitat social corporativa.

els nostres Àmbits de formació professional dual

Aquestes són les disciplines d’FP Dual de que s’imparteixen a l’INS Eugeni d’Ors, de Cicles formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior.

Cicles formatius de Grau Mitjà

CFGM Activitats Comercials

Els estudiants d’aquest cicle executaran activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis i gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.

Cicles formatius de Grau Superior

CFGS Transport i Logística

Els aprenents d’aquesta modalitat estaran capacitats per dur a terme l’organització, la gestió i el control de les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l’àmbit nacional i internacional, i planificar i gestionar les activitats logístiques d’una empresa.

CFGS Administració i Finances

Els estudiants d’aquesta modalitat duran a terme tasques com l’organització i execució de les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de l’empresa, gestionant la informació i assegurant la satisfacció del client i/o usuari.

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Durant la seva estada a l’empresa, els alumnes executaran diverses funcions, com la configuració, administració i manteniment de sistemes informàtics, garantint la funcionalitat i la integritat dels recursos i serveis del sistema.

MODALITATS D’ESTADA DE L’ALUMNE A L’EMPRESA

Contracte laboral

Durada: mínim 1 any i màxim 3 anys.

Jornada laboral: 40h setmanals. Un mínim del 25% d’aquestes hores durant el primer any hauran de destinar-se a la formació a l’empresa.

Retribució: S’acordarà entre l’empresa i el responsable de l’FP Dual del centre. Sent el salari mínim interprofessional la referència mínima.

Bonificacions Seguretat Social: 100% de les quotes si es tracta d’una empresa de menys de 250 treballadors i un 75% en el cas d’empreses més grans. En cas de contractar l’alumne a posteriori amb un contracte indefinit, es bonificarà amb reduccions de fins 1800€/any durant 3 anys. 

Qualsevol dels models de contractació laboral és vàlid per formalitzar l’estada de l’aprenent a l’empresa. Es recomana el contracte per a la formació i aprenentatge, dissenyat específicament per a estades d’aprenents, en què es combina la feina al lloc de treball amb els aprenentatges a l’escola.

Contracte per a la formació i l’aprenentatge

Durada: mínim 1 any i màxim 3 anys.

Jornada laboral: La jornada no podrà superar les 40 hores entre l’empresa i l’escola i serà entre 24 i 26 h setmanals a l’empresa i 16 i 14 h setmanals al centre educatiu. La jornada laboral a l’empresa es podria ampliar fins les 40 hores a l’empresa en els períodes no lectius al centre educatiu (vacances estiu, vacances Nadal…)

Retribució: Si el conveni col·lectiu no estableix altres imports, la retribució mínima és el Salari Mínim Interprofessional (SMI) i l’aprenent ha de rebre la part proporcional segons el treball efectiu fet.

Bonificacions Seguretat Social: 100% de les quotes si es tracta d’una empresa de menys de 250 treballadors i un 75% en el cas d’empreses més grans. En cas de contractar l’alumne a posteriori amb un contracte indefinit, es bonificarà amb reduccions de fins 1800€/any durant 3 anys. 

Adreçat a joves de 16 fins a 25 anys.

Beca

Durada: 1.000 hores d’estada a l’empresa.

Jornada laboral:  El temps d’estada a l’entitat ha d’estar comprès entre les 6 hores i les 22 hores amb caràcter general. La dedicació màxima, inclosa la formació al centre educatiu i l’estada en alternança a l’entitat, no ha de sobrepassar ni les 8 hores diàries ni les 40 hores setmanals. Durant els períodes no lectius escolars, la dedicació màxima a l’entitat es podria ampliar fins les 40 hores setmanals.

Retribució: L’import de la beca no pot ser inferior:

– En els cicles formatius de grau mitjà, al 50% del Salari Mínim Interprofessional de l’any 2020.

– En els cicles de grau superior, al 60% del Salari Mínim Interprofessional de l’any 2020, durant la primera meitat de l’estada a l’empresa, i al 70% al llarg de la segona meitat formativa.

L’aprenent ha de rebre la retribució proporcional segons el treball efectiu fet.

Bonificacions Seguretat Social: 100% de les quotes si es tracta d’una empresa de menys de 250 treballadors i un 75% en el cas d’empreses més grans. 

Adreçat a joves de mínim 16 anys, sense edat màxima.

PASSOS A SEGUIR PER INCORPORAR UN ALUMNE D’FP DUAL A LA PLANTILLA D’UNA EMPRESA

Identificar el perfil professional

Determinar el perfil que es requereix a l’empresa i relacionar-lo amb una de les especialitats que ofereix el centre.

Contactar amb el centre

A través del correu electrònic fp.dual@ies-eugeni.cat o al telèfon 626 249 521.

Signar el conveni de col·laboració

On s’establiran tots els termes de la col·laboració entre l’empresa i el centre educatiu.

Selecció de l'estudiant

L’empresa participarà en el procés de selecció de l’aprenent i haurà de triar a l’estudiant que més s’adeqüi al perfil professional.

Signatura de l'acord formatiu

Les tres parts (empresa, alumne i centre educatiu) signaran un acord de col·laboració individual i es determinaran les activitats que l’alumne realitzarà a l’empresa. 

Assignació tutor empresa

L’empresa assignarà un tutor, amb l’experiència professional adequada, per a guiar i realitzar el seguiment de l’aprenent.

Acollir l'alumne a l'empresa

L’empresa haurà de realitzar els tràmits necessaris amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Seguiment de l'alumne durant la seva estada dual

Es mantindran reunions periòdiques entre el tutor de l’empresa i el tutor del centre educatiu per a realitzar el seguiment d’aprenentatge de l’estudiant en el lloc formatiu.

VULL SER UNA EMPRESA COL·LABORADORA de L’FP DUAL

Per formar part de l’FP Dual, omple aquest formulari amb les dades de la teva empresa i ens posarem en contacte en breu per proporcionar-te tota la informació necessària.

  • INS EUGENI D'ORS és el responsable del tractament de les teves dades, amb la finalitat de mantenir la relació amb l'usuari i enviar-li informació. Pots exercir els teus drets en la nostra Política de Privacitat.

borsa de treball

Ser empresa col·laboradora de l’FP Dual et permet accedir a la plataforma on crear ofertes de feina a la nostra borsa de treball exclusiva. Troba candidats qualificats i forma’ls segons els procediments de la teva empresa i gaudeix dels beneficis que et proporciona la Seguretat Social.